KASKO & OCTA

OCTA apdrošināšana internetā

Iegādājies OCTA polisi interneta portālā INS.lv un taupi savu naudu. INS.lv OCTA kalkulators palīdzēs pārskatāmi salīdzināt visu apdrošinātāju piedāvājumus un nekļūdīgi izvēlēties izdevīgāko. OCTA polises iegāde internetā aizņems tikai piecas minūtes, ļaujot ietaupīt gan laiku, gan naudu. OCTA apdrošināšana portālā INS.lv - ātri un izdevīgi!

Aprēķināt cenu un iegādāties polisi 5 minūtēs

 • BTA
 • BAN OCTA KASKO
 • Balta
 • Compensa
 • Ergo
 • Gjensidige
 • Seesam OCTA KASKO
 • If

Ir jautājumi par KASKO apdrošināšanu?

Pazvani un jautā:

+371 67311992

Vai raksti:

attollo@attollo.lv

OCTA apdrošināšana. OCTA jautājumi.
Kas ir OCTA apdrošināšana?

OCTA ir sauszemes transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana. Visiem motorizēto transportlīdzekļu īpašniekiem vai tiesīgajiem vadītājiem, kuri piedalās ceļu satiksmē, ir jānoslēdz līgums par obligātu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. OCTA apdrošināšanas objekts ir īpašnieka vai tiesīga transportlīdzekļa lietotāja civiltiesiskā atbildība par zaudējumiem, kuri ir nodarīti trešajai personai ceļu satiksmes negadījuma rezultātā.


Kādus riskus sedz OCTA apdrošināšana?

OCTA apdrošināšana paredz transportlīdzekļa īpašnieka vai tiesīga lietotāja civiltiesisko atbildību par ceļu satiksmes negadījumā nodarītajiem zaudējumiem trešajai personai. Tas nozīmē, ka OCTA atlīdzina zaudējumus, ja transportlīdzekļa vadītājam gadījies tos nodarīt apkārtējiem cilvēkiem vai to mantai.


Kā darbojas OCTA polise?

OCTA polise atlīdzina transportlīdzekļa īpašnieka vai tiesīga lietotāja civiltiesisko atbildību par ceļu satiksmes negadījumā nodarītajiem zaudējumiem trešajai personai. Tas nozīmē, ka OCTA apmaksā zaudējumus, ja transportlīdzekļa vadītājam gadījies tos nodarīt apkārtējiem cilvēkiem vai to mantai.


Kā tiek aprēķināta OCTA apdrošināšanas prēmijas summa?

OCTA apdrošināšanas prēmijas lielumu jeb OCTA polises cenu nosaka katra apdrošināšanas sabiedrība atšķirīgi, ņemot vērā dažādus kritērijus. Svarīgākie no tiem ir:

 • transportlīdzekļa vadītāja braukšanas vēsture jeb bonus-malus klase – jo disciplinētāks autovadītājs, jo OCTA polise maksās mazāk;
 • OCTA apdrošināšanas termiņš (OCTA polisi var iegādāties 1, 3, 6, 9 vai 12 mēnešiem);
 • transportlīdzekļa tips;
 • pilna transportlīdzekļa masa;
 • transportlīdzekļa reģistrācijas vieta – Rīga vai reģions;
 • transportlīdzekļa īpašnieka juridiskais statuss – fiziska vai juridiska persona;
 • transportlīdzekļa izmantošanas veids.


Kas ir bonus-malus klase?

Bonus-malus klase ir OCTA sistēmas sastāvdaļa, kas nodrošina apdrošināmo risku vērtēšanu. Pēc tās vadās apdrošināšanas sabiedrības, aprēķinot atlaides vai piemaksas OCTA polisei. Izšķir 17 bonus-malus klases:

 • no 1. līdz 5. – malus jeb paaugstināta riska klases, kas pienākas tiem transportlīdzekļu vadītājiem, kas ir ceļu satiksmes negadījumu izraisītāji;
 • no 7 līdz 17. – bonus jeb pazemināta riska klases, kas pienākas disciplinētiem autovadītājiem, kas regulāri pērk OCTA polises un nav ceļu satiksmes negadījumu izraisītāji;
 • 6. – sākuma bonus-malus klase bez noteikta riska, kas pienākas jebkuram transporta līdzeklim, kam OCTA polise tiek pirkta pirmo reizi.
Bonus - malus sistēma tika ieviesta 2006. gadā. Saskaņā ar šo vērtēšanas sistēmu autovadītājiem, kuri brauc bez avārijām, OCTA apdrošināšana izmaksās daudz lētāk. Ikviens var pārbaudīt savu bonus-malus klasi Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja mājas lapā: www.ltab.lv


Kas var saņemt OCTA atlīdzību?

OCTA atlīdzību ir tiesības saņemt ceļu satiksmes negadījumā cietušajam, ja tas nav atzīts par vainīgu negadījuma izraisīšanā. Tas var būt:

 • transportlīdzekļa īpašnieks vai vadītājs;
 • pasažieris, pat tad, ja viņš atradies negadījumu izraisījušajā transporta līdzeklī;
 • gājējs.


Kas atlīdzina OCTA zaudējumus?

Zaudējumus atlīdzina tā apdrošināšanas sabiedrība, kas ir apdrošinājusi zaudējumus nodarījušā (vainīgā) transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesisko atbildību. Ja negadījumu izraisījušajam transporta līdzeklim nav spēkā esošas OCTA polises, tad zaudējumus sedz Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (LTAB). Vēlāk zaudējumi tiek piedzīti no vainīgās personas.


Kādus zaudējumus atlīdzina OCTA polise?

OCTA apdrošināšanas polise atlīdzina gan personai nodarītu kaitējumu, gan arī mantai nodarītus jeb materiālos zaudējumus. Materiālo zaudējumu limits ir līdz 5 210 000 EUR par katru negadījumā cietušo personu. Īpašumam nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas limits neatkarīgi no trešo personu skaita ir līdz 1 050 000 EUR.


Kādus mantai nodarītos zaudējumus atlīdzina OCTA polise?

OCTA polise atlīdzina šādus mantai nodarītus zaudējumus par:

 • transportlīdzekļa bojājumiem, kas ir izdevumi par remontu, lai to atjaunotu tādā stāvoklī, kāds tas bija pirms negadījuma;
 • transportlīdzekļa bojāeju, ja remonts nav tehniski iespējams vai ir ekonomiski nepamatots. Apdrošināšanas atlīdzība tiek aprēķināta, nosakot transportlīdzekļa vērtību apdrošināšanas gadījuma brīdī. Transportlīdzekļa īpašniekam ir arī tiesības nepiekrist transportlīdzekļa atzīšanai par bojā gājušu un saņemt atlīdzību, kas atbilst transportlīdzekļa vērtības starpībai pirms un pēc ceļu satiksmes negadījuma;
 • transportlīdzekļa evakuāciju, kas ir izdevumi par spēkrata evakuāciju no negadījuma vietas līdz īpašnieka/lietotāja dzīvesvietai vai remonta vietai Latvijā;
 • ceļu, būvju un ēku bojājumiem, ja to īpašnieks ir pieprasījis zaudējumu atlīdzību par ceļa, ceļa būves, ēkas, būves un citas mantas bojājumiem vai to bojāejas gadījumā;
 • kaitējumu videi – zaudējumi no videi nodarītā kaitējuma.


Kādus personai nodarītus zaudējumus atlīdzina OCTA polise?

OCTA polise atlīdzina ārstēšanās izdevumus, kas ir saistīti ar:

 • cietušās personas nogādāšanu, ievietošanu, uzturēšanu, diagnostiku, ārstēšanu un rehabilitāciju ārstniecības un medicīniskās rehabilitācijas iestādē;
 • cietušās personas kopšanu;
 • ārstniecisko līdzekļu iegādi un ārstniecisko uzturu;
 • ārstēšanos mājas apstākļos, tai skaitā ceļa izdevumus, apmeklējot ārstniecības vai medicīniskās rehabilitācijas iestādi;
 • protezēšanu, endoprotezēšanu un tehnisko palīglīdzekļu iegādi vai nomu.

OCTA polise atlīdzina arī darbnespējas dēļ radušos nesaņemtos ienākumus, kas ir vidējā izpeļņa darbnespējas laikā, no kuras atskaitīta valsts piešķirtā slimības nauda un slimības pabalsti.

OCTA polise kompensē arī darbspēju zudumu, kas ir cietušā vidējā izpeļņa, no kuras atņemti darba ienākumi pēc negadījuma, kā arī valsts un pašvaldības sociālie pabalsti.

OCTA polise paredz arī kompensāciju par apgādnieka nāvi, kas ir bojā gājušās personas nesaņemtie ienākumi, kas, cietušajam dzīvam esot, pienācās katram apgādājamajam, no kuriem atskaita apgādājamajam piešķirto apgādnieka zaudējuma pensiju. Tiek atlīdzināti arī apbedīšanas izdevumi ne mazāk kā astoņu minimālo mēnešalgu apmērā.

OCTA polise sedz arī nemateriālos zaudējumus, kad morālais kaitējums saistīts ar ciešanām un sāpēm, par:
 • cietušās personas fizisku traumu;
 • cietušās personas sakropļojumu vai invaliditāti;
 • apgādnieka, apgādājamā vai laulātā nāvi;
 • apgādnieka, apgādājamā I grupas invaliditāti.


Kādos gadījumos OCTA polise neatlīdzina trešajai personai radītos zaudējumus?

OCTA apdrošināšana nesedz zaudējumus, ja:

 • tie ir radušies vainīgā transportlīdzekļa īpašnieka personai un mantai, izņemot, ja negadījumu ir izraisījušas vairākas personas, nodarot savstarpējus zaudējumus, un ja tajā iesaistīto personu liecības ir pretrunīgas;
 • tos ir radījis akmens vai cits priekšmets, ko izkustinājis transportlīdzeklis;
 • tos nodarījis nenoskaidrots transportlīdzeklis, izņemot, ja ceļu satiksmes negadījumā cietusi persona;
 • tie radušies, trešajai personai nepārvaramas varas dēļ, ar pašas šīs personas nodomu vai šīs personas rupjas neuzmanības dēļ;
 • tie radušies, veicot ceļu satiksmes negadījumā cietušo personu glābšanas darbus, nogādājot cietušo personu ārstniecības iestādē, vai notraipot transportlīdzekļa salonu;
 • tie nodarīti, transportlīdzekli izmantojot treniņbraucienā vai sacensību braucienā;
 • tie radušies, ja ceļu satiksmes negadījumā zaudējumu nodarījušajam transportlīdzeklim ir bojāta piekabinātā vai citādi pievienotā piekabe;
 • tie ir nodarīti trešās personas mantai, ko ceļu satiksmes negadījumā zaudējumu nodarījušā transportlīdzekļa īpašnieks vai tiesīgais lietotājs pieņēmis kā kravu komercpārvadāšanai;
 • citos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.


Kur spēkā ir OCTA apdrošināšana?

OCTA polise darbojas Latvijā un pārējās Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs (Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehijas Republika, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Īrija, Itālija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija), kā arī Šveices Konfederācijā, Serbijā, Andorā, Bosnijā un Hercegovinā, Melnkalnē, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē.

Vai pastāv vairāki OCTA polises līguma veidi?

Pastāv vairāki OCTA līgumu veidi:

 • standartlīgums – OCTA apdrošināšanas periods ir 1, 3, 6, 9 vai 12 mēneši;
 • robežapdrošināšanas līgums – OCTA apdrošināšanas periods ir no 1 mēneša līdz 1 gadam;
 • Zaļā karte – apdrošināšanas periods ir no 15 dienām līdz 1 gadam.

OCTA standartlīgums var tikt noslēgts:
 • transportlīdzeklim, kurš ir reģistrēts vai atsavināts LR;
 • transportlīdzeklim, kurš ir atsavināts vai noņemts no uzskaites citā valstī ar mērķi to izvest no attiecīgās valsts un reģistrēt LR.
 • transportlīdzeklim, kas ir aprīkots ar speciālo tranzīta numura zīmi, ko izsniedza Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) vai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra, ja tas paredzēts izvešanai no LR;
 • transportlīdzeklim, kas ir aprīkots ar speciālo izmēģinājumu numura zīmi, ko izsniegusi CSDD, un ir paredzēts izmēģinājumu braucieniem;
 • jaunam un agrāk LR nereģistrētam transportlīdzeklim ar tirdzniecības numura karti.

OCTA robežapdrošināšanas līgums var tikt noslēgts:
 • transportlīdzeklim, kas ir reģistrēts valstī, kura nav EEZ valsts, un kas šķērso LR robežu, ja tā vadītājs nevar uzrādīt OCTA līgumu, kas darbojas LR teritorijā;
 • transportlīdzeklim, kas ir reģistrēts ārpus LR robežām un piedalās ceļu satiksmē LR teritorijā, ja tam ir beidzies OCTA līguma darbības termiņš LR teritorijā.

Zaļā karte var tikt noformēta transportlīdzeklim, kas piedalās ceļu satiksmē valstī, kura ir Zaļo karšu sistēmas dalībniece.


Kur visizdevīgāk var iegādāties OCTA polisi?

Portālā INS.LV Tu vari noskaidrot, kur iegādāties OCTA polisi savai automašīnai visizdevīgāk. Izmantojot OCTA kalkulatoru, izvēlies izdevīgāko OCTA polises piedāvājumu. Portāla INS.LV OCTA kalkulatorā pieejamas Baltijas Apdrošināšanas Nama, Baltas, BTA, Compensa, ERGO, Gjensidige un If piedāvāto OCTA polišu cenas un nosacījumi.


Kā izmantot INS.LV OCTA kalkulatoru?

Lai aprēķinātu OCTA polises cenu portāla INS.LV OCTA kalkulatorā, nepieciešams zināt transportlīdzekļa reģistrācijas numuru, kā arī reģistrācijas apliecības numuru. Kad esi izvēlējies izdevīgāko cenu un piemērotākos nosacījumus OCTA polisei, tepat portālā Tu vari to iegādāties. OCTA apdrošināšanas polises iegāde spēkratam aizņems tikai dažas minūtes Tava laika – tas ir izdarāms viegli un ērti.


Kāds sods tiek uzlikts par braukšanu bez OCTA polises?

Par braukšanu bez OCTA polises var tikt sodīts ar naudas sodu:

 • transportlīdzekļa vadītājs 30-55EUR apmērā (mopēda vadītājs) vai 85-120.00EUR apmērā (cita transportlīdzekļa vadītājs);
 • kravas automobiļa (virs 12 t.) un autobusa (virs 12 t.) īpašnieks (vadītājs, turētājs) – fiziska vai juridiska persona – 400-700EUR apmērā;
 • cita transportlīdzekļa īpašnieks (vadītājs, turētājs) – fiziska vai juridiska persona – 350-650EUR apmērā;
 • tirdzniecības uzņēmums (komersants), ja transportlīdzeklis nodots tirdzniecībā – fiziska vai juridiska persona – ar naudas sodu 350-650EUR apmērā.

e-octa